REGULAMIN KONKURSU „DREWNO NA PEWNO”

wersja uwzględniająca zmianę z dnia 20.05.2022r.

 • 1. WARUNKI OGÓLNE

  1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „DREWNO NA PEWNO” (dalej: „Konkurs”) jest Arena Media Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000195710, NIP: 1080009451, kapitał zakładowy: 600.000 zł, (dalej: „Organizator”).
  1.2. Sponsorem Konkursu jest PPG Deco Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000068982, NIP 8951760602, Regon 932708766, kapitał zakładowy 356.000.000 zł (dalej: „Sponsor”).
  1.3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie Konkursu (dalej „Regulamin”) oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
  1.4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  1.5. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych
  w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
  1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
  1.7. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu strony internetowej dostępnej pod adresem: drewnonapewno.com.pl (dalej: „Strona Konkursowa”).
  1.8. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

  2. CZAS TRWANIA KONKURSU

  2.1. Konkurs trwa od dnia 01.04.2022 r. do dnia 08.05.2022 r.
  2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu w przypadku niedostatecznej ilości zgłoszeń, z zastrzeżeniem poszanowania praw uczestników, którzy przystąpili już do Konkursu.

  3. UCZESTNICY KONKURSU

  3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które:
  3.1.1. ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem, że osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych (tj. osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione częściowo) muszą uzyskać uprzednią zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  3.1.2. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora lub Sponsora, ani ich rodziny. Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora lub Sponsora należy rozumieć ich wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
  3.3. Uczestnik bierze udział w Konkursie samodzielnie, we własnym imieniu.
  3.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  3.5.1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  3.5.2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;
  3.5.3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Sponsora lub godzące w ich wizerunek.

  4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

  4.1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia lub kilku zdjęć przedstawiających projekt dowolnego przedmiotu wykonanego przez Uczestnika z drewna oraz opisaniu procesu tworzenia w 5 krokach (dalej: „Praca Konkursowa”).
  4.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu („Laureaci”) oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
  4.3. Każda Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
  4.3.1. powinna zostać przygotowana w formacie jpeg lub png o maksymalny rozmiarze 2MB
  4.3.2. powinna być oryginalnym dziełem Uczestnika, nie naruszającym praw własności intelektualnej osób trzecich, a w tym autorskich praw osobistych i majątkowych;
  4.3.3. nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich, a w tym prawa do czci i dobrego imienia;
  4.3.4. nie może zawierać treści napastliwych, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  4.3.5. nie może zawierać treści stanowiących promocję produktów lub usług osób trzecich;
  4.3.6. nie może zawierać treści mających charakter agitacji politycznej, w tym w szczególności wyrażać poparcia lub sprzeciwu wobec jakichkolwiek polityków lub ugrupowań politycznych, albo wobec koncepcji i poglądów politycznych stanowiących przedmiot bieżącej debaty publicznej.
  4.4. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje, że w przypadku zwycięstwa i zajęcia 1 miejsca w Konkursie podpisze umowę dotyczącą przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do stworzonej przez siebie Pracy Konkursowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej „Umowa Przeniesienia Praw”).

  7. NAGRODY

  5.1. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
  5.1.1. za zajęcie 1 (pierwszego) miejsca w Konkursie – nagroda pieniężna w kwocie 5 000 zł.
  5.1.2. za zajęcie miejsc od 2 (drugiego) do 4 (czwartego) – Festool szlifierka mimośrodowa ETS 150/3 EQ o wartości 1629,00 zł brutto za sztukę;
  5.1.3. za zajęcie miejsc od 5 (piątego) do 9 (dziewiątego) – Wkrętarka akumulatorowa DeWalt DCD777S2T 18V o wartości 681,99 zł brutto za sztukę;
  5.1.4. za zajęcie miejsc od 10 (dziesiątego) do 19 (dziewiętnastego) – Zestaw produktowy marki Drewnochron o wartości 300,00 zł brutto za zestaw.
  5.2. W przypadku, gdy wartość przyznanej Nagrody przekracza 200 zł Organizator przyzna Laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną przeznaczoną w całości na pokrycie podatku dochodowego od nagród. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 10% wartości właściwej Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Organizator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
  5.3. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na jakąkolwiek inną nagrodę nieprzewidzianą w niniejszym Regulaminie.
  5.4. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
  5.5. Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
  5.6. Uczestnik może dodać wiele zgłoszeń w Konkursie lecz wygrać może tylko jedną Nagrodę.
  5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikającą z braku jej odbioru przez Laureata. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
  5.8. Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody Laureatowi w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Organizator może zażądać jej zwrotu. W takim wypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora, zaś Laureat zobowiązany jest pokryć wszelkie straty poniesione przez Organizatora w związku z jego dyskwalifikacją.
  5.9. Organizator zastrzega, że Nagrody, które pozostaną jego własnością na podstawie postanowień Regulaminu mogą być następnie, stosownie od jego decyzji, przyznane przez Komisję innym Uczestnikom wyłonionym zgodnie z Regulaminem.

  6. PRZEBIEG KONKURSU

  6.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na przesłaniu Pracy Konkursowej w formacie JPEG lub PNG za pomocą formularza udostępnionego na Stronie Konkursowej. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik powinien podać swoje imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej.
  6.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można składać od dnia 01.04.2022 r. od godziny 00:01 do dnia 08.05.2022, do godziny 23:59.
  6.3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zgłoszonej przez niego Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej oraz na innych stronach internetowych Organizatora i Sponsora zawierających informacje o Konkursie. Organizator zastrzega sobie możliwość wstępnej weryfikacji zgodności Pracy Konkursowej z niniejszym Regulaminem przed jej publikacją. Opublikowanie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej nie przesądza o jej zgodności z Regulaminem. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania wszystkich nadesłanych Prac Konkursowych.
  6.4. Komisja wybierze Laureatów Konkursu spośród autorów wszystkich Prac Konkursowych.
  6.5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu opublikowana zostanie na Stronie Konkursowej do dnia 31.05.2022 r, a Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą mailową. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na Stronie Konkursowej imion i nazwisk Laureatów.
  6.6. W celu potwierdzenia udziału w Konkursie i uzyskania Nagrody, Laureat powinien skontaktować się z Organizatorem w terminie 3 dni od ogłoszenia listy Laureatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs.socialyse@socialyse.net. W treści wiadomości należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dokładny adres do korespondencji oraz numer telefonu. Laureat niemający pełnej zdolności do czynności prawnych powinien dodatkowo zamieścić w wiadomości oświadczenie swojego opiekuna prawnego, dotyczące zgody na uczestnictwo podopiecznego w Konkursie. W przypadku braku potwierdzenia przez Laureata udziału w Konkursie w sposób i w terminie określonych powyżej, Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
  6.7. Organizator ma prawo zweryfikować wiek Laureata lub prawidłowość zgody udzielonej przez opiekuna prawnego Laureata nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności poprzez żądanie przesłania pocztą elektroniczną w terminie 5 dni roboczych, skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego Laureata wyrażającego zgodę na udział w Konkursie wraz ze skanem dowodu nadania tego oświadczenia pocztą na adres Organizatora. W wypadku niewykonania przez Laureata obowiązków określonych w zdaniu poprzednim Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
  6.8. Warunkiem wydania Nagrody, o której mowa w punkcie &5.1.1 jest ponadto zawarcie pomiędzy Organizatorem a Laureatem Umowy Przeniesienia Praw. Organizator prześle Laureatowi dwa podpisane przez siebie egzemplarze Umowy Przeniesienia Praw. Laureat powinien podpisać Umowę Przeniesienia Praw i w terminie 7 dni odesłać jeden jej egzemplarz na adres Organizatora. Jeżeli Laureat nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych (jest niepełnoletni lub ubezwłasnowolniony częściowo), Umowa Przeniesienia Praw powinna zostać dodatkowo podpisana przez opiekuna prawnego Laureata. W wypadku niewykonania przez Laureata obowiązków określonych w niniejszym punkcie Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
  6.9. Warunkiem wydania Nagród, o których mowa w punktach &5.1.2, &5.1.3 oraz &5.1.4 jest podpisanie przez Laureatów Protokołu Odbioru Nagrody (Załącznik nr 2). Laureat powinien podpisać Protokół Odbioru Nagrody i w terminie 7 dni odesłać jeden jego egzemplarz na adres Organizatora. Jeżeli Laureat nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych (jest niepełnoletni lub ubezwłasnowolniony częściowo), Protokół Odbioru Nagrody powinien zostać dodatkowo podpisany przez opiekuna prawnego Laureata. W wypadku niewykonania przez Laureata obowiązków określonych w niniejszym punkcie Nagroda nie zostanie przyznana i pozostanie własnością Organizatora.
  6.10. Nagrody wskazane w &5.1.2, &5.1.3 oraz &5.1.4 zostaną przekazane przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania danych adresowych Laureata.
  6.11. W przypadku Nagrody, o której mowa w &5.1.1. zostanie ona uiszczona przez Organizatora na rachunek bankowy Laureata w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora danych tego rachunku bankowego, jednak nie wcześniej, niż po zawarciu Umowy Przeniesienia Praw.

  7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  7.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Arena Media Communications Sp. z o.o. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, z dopiskiem „DREWNO NA PEWNO”.
  7.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
  7.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję. Komisja zobowiązana jest poinformować Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w jej treści, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

  8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  8.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu opisane zostały w odrębnej polityce prywatności.
  8.2. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Uczestnicy mogą dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów marketingowych.

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  9.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
  9.2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  9.3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
  9.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.
  9.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku gdyby było to konieczne w celu usunięcia błędów i omyłek w treści Regulaminu, w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub gdyby potrzeba dokonania zmiany wynikła z okoliczności, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem poszanowania praw Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed zmianą Regulaminu.
  9.6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 •  
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 – Wzór Umowy Przeniesienia Praw
  UMOWA PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH

  zawarta w Warszawie, w dniu ................2022 roku, pomiędzy:
  Arena Media Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000195710, NIP: 1080009451, kapitał zakładowy: 600.000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwaną dalej „Agencją”, reprezentowaną przez: .................................................................
  a
  ......................, zamieszkałą / zamieszkałym w ........................ przy ul. ........................., PESEL: ......................., zwanym dalej „Autorem”,
  Agencja i Autor w dalszej części Umowy zwani są również – odpowiednio – „Stroną” lub „Stronami”.
  1. OŚWIADCZENIA STRON I PRZEDMIOT UMOWY

  1.1. Agencja oświadcza, że na zlecenie PPG Deco Polska Sp. z o.o. (dalej jako „Sponsor”) zorganizowała konkurs pod nazwą „DREWNO NA PEWNO” (dalej jako „Konkurs”).
  1.2. Strony zgodnie oświadczają, że Autor wziął udział w Konkursie, zgłaszając stworzoną przez siebie pracę (dalej jako „Zdjęcie”) i na mocy decyzji komisji konkursowej został wybrany laureatem Konkursu.
  1.3. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeniesienie przez Autora na Agencję autorskich praw majątkowych do Zdjęcia wraz z jego opisem, zgodnie z regulaminem Konkursu.

  2. PRAWA AUTORSKIE

  2.1. Na podstawie niniejszej umowy Autor przenosi na Agencję całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych do Zdjęcia bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, w tym w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
  2.1.1. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską lub cyfrową, w tym również w dowolnych materiałach reklamowych oraz poprzez umieszczanie na dowolnie wybranych produktach;
  2.1.2. wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, w tym również w tym również w ramach dowolnych materiałów reklamowych oraz w połączeniu z dowolnie wybranymi produktami;
  2.1.3. wprowadzanie do pamięci komputera;
  2.1.4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie dowolną techniką, a w tym do celów reklamowych i promocyjnych;
  2.1.5. publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet oraz w sieciach telefonicznych,, jak również webcasting, simulcasting i wszelkie inne formy transmisji internetowej, a w tym do celów reklamowych i promocyjnych;
  2.1.6. używanie w charakterze znaku towarowego lub wzoru przemysłowego oraz rejestracja Zdjęcia w tym charakterze.
  2.2. Agencji przysługuje prawo dokonywania opracowań Zdjęcia polegających w szczególności na włączaniu go do innych utworów, w tym reklamowych lub na dopasowywaniu go do właściwości technicznych konkretnych produktów, usług lub środków przekazu oraz prawo korzystania z tak wykonanych opracowań w zakresie określonym powyżej.
  2.3. Zakres praw do Zdjęcia przeniesionych na podstawie niniejszej umowy winien być zawsze interpretowany z uwzględnieniem jego komercyjnego i reklamowego charakteru.
  2.4. Zarówno Autor jak i Agencja mają prawo wykorzystywania Zdjęcia bez ograniczeń czasowych dla swoich potrzeb wewnętrznych i autopromocyjnych, w tym poprzez publikację na konferencjach branżowych lub na własnych stronach internetowych.
  2.5. Agencja ma prawo przeniesienia określonych wyżej praw na dowolne osoby trzecie, a w tym na Sponsora lub podmioty przez niego wskazane.

  3. ZOBOWIĄZANIA AGENCJI

  3.1. Agencja zobowiązuje się, że w przypadku korzystania ze Zdjęcia w publikacjach dotyczących Konkursu, Zdjęcie zostanie opatrzone następującą informacją na temat autorstwa:
  „...................................................”. W przypadku wykorzystania Zdjęcia w innych materiałach reklamowych albo w charakterze znaku towarowego lub wzoru przemysłowego Agencja uprawniona jest jednak do korzystania ze Zdjęcia bez wskazania autorstwa.
  3.2. Agencja zobowiązuje się wykonywać prawa przyznane niniejszą umową w sposób zgodny z interesami Autora oraz z poszanowaniem jego dobrego imienia.

  4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORA

  4.1. Autor oświadcza, że Zdjęcie stanowi oryginalny rezultat jego pracy twórczej i nie narusza autorskich praw majątkowych ani autorskich praw osobistych jakichkolwiek osób trzecich.
  4.2. Autor ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady prawne Zdjęcia, polegające w szczególności na naruszeniu praw autorskich osób trzecich.

  5. WYNAGRODZENIE

  5.1. Mając na uwadze, że Zdjęcie stworzone zostało jako praca konkursowa w ramach Konkursu, w którym Autorowi przyznana została główna nagroda, Strony zgodnie postanawiają, że Autorowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za udzielenie praw określonych w niniejszej umowie.
  5.2. Autor niniejszym oświadcza, że wartość nagrody przyznanej mu w ramach Konkursu wyczerpuje wszystkie roszczenia Autora z tytułu przeniesienia praw do Zdjęcia i korzystania ze Zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie.

  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  6.1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Strony polubownie. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia, każda ze Stron będzie uprawniona do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
  6.2. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
  6.3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  6.4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy wedle właściwości ogólnej.
  6.5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
  Autor:
  Agencja: